Christian Jürgensen Thomsen
Historien om en gammel dansk

Av Sven Rosborn
Köpenhamn året 1788. I ett borgar- och köpmanshem på Amaliegade nr 7 föds Christian Jürgensen Thomsen. Hans far räknas till en av stadens mera framgångsrika köpmän, därtill redare och direktör för den danska riksbanken. Som äldste son är Thomsens bana tillsynes klart utstakad och han börjar också tidigt sin praktik i köpmannens värv. Under ett sommaruppehåll på landet blir han genom en av sina kamrater bekant med den tidigare danske generalkonsuln i Paris E. R. Grove. Denne hade lyckats att från det av revolution söndertrasade Frankrike införskaffa en ansenlig tavelsamling. Denna sommar får Thomsen hjälpa till med upphängningen av de nedpackade konstverken och som tack för sin insats får han av generalkonsuln några gamla mynt med uppmaningen att börja intressera sig för numismatik. Thomsen lydde rådet och inom några år var hans myntsamling mycket omfattande. Vad mer intressant var att han börjat få vänner med samma samlarintresse som han själv. I dessa ungdomsår var det endast mynt som gällde. Det skulle snart bli helt andra samlarobjekt som skulle binda den unge mannen för resten av livet.
I början av 1800-talet var Europa i brand. 1801 seglade en stor engelsk flotta in i Öresund och ett stort sjöslag utkämpades utanför Köpenhamn. Danskarna tvingades till eftergifter. 1807 kom engelsmännen tillbaka, belägrade Köpenhamn och började ett intensivt bombardemang av staden. En dag föll spränggranater genom taket på huset till en av Thomsens myntvänner, hovklensmeden Timm. Vännen Thomsen ryckte ut och det ruinerade hemmets alla lösören, med bl.a. Timms stora myntsamling, fördes i tillfälligt förvar hos J. C. Spengler som var en stor konstsamlare. Thomsen började nu, förutom insamling av mynt även att samla på kopparstick. Endast några få år senare ansågs hans samlingar som en av Köpenhamns sevärdheter. Spengler var också föreståndaren för Kungliga antikvitetskabinettet i staden. När därför Thomsen mitt i det sönderbombade Köpenhamn 1807 för första gången trädde in hos Spengler, öppnades bokstavligt talat dörren in till en helt ny värld för den då 18-årige ynglingen; dörren till den nordiska forntiden.
1792 hade den danske biskopen Münter framkastat en tanke på att samla "nordiska monument och förhistoriska saker" till ett arkeologiskt museum. Münter förfasades över hur den moderna bonden hänsynslöst förstörde de gamla minnesmärkena och hur man vid nya vägdragningar offrade de gamla monumenten. Tankarna skulle dock få mogna några år. En grupp intellektuella slöt sig samman i Köpenhamn och 1806 presenterade professor Rasmus Nyerup i bokform hur det tänka museet skulle kunna se ut. Tiden var väl vald. Danmark-Norges förödmjukelse av den engelska flottan under Nelson var inte glömd och ett år senare kom engelsmännen tillbaka. En patriotisk glöd fanns i landet, bränslet hämtades ur landets ärorika förflutna. De forntida monumenten var beviset på denna heroiska tid av dansk historia.
Med stöd av kronprinsen kunde Münter få till stånd en kommission som skulle planera för det nya arkeologiska museets uppbyggande. Samtidigt arbetade Rasmus Nyerup, som också var kunglig bibliotekarien i Köpenhamn, på att samla in fornsaker. Vädjan gick ut till samlare i hela norden och snart började föremålen strömma in. Rummet bakom biblioteket snabbt fylldes. Detta var nu inget vanligt rum utan ett stort vindsutrymme ovanför koret till Trinitatis 1600-tals kyrka, mera känd som kyrkan med Rundetaarn. Christian IV:s märkliga skapelse var nämligen både kyrka, universitetsbibliotek och observatorium. Nu blev det också platsen för Nordens första riktiga arkeologiska museum. Det var nämligen här, på kyrkvinden, som Thomsen skulle lägga grunden för sitt livsverk.
Den hopbragda samlingen låg 1816 fortfarande i nästan ouppackat tillstånd. De lärde i den kungliga kommissionen insåg därför att en ny kraft behövdes som helhjärtat kunde engagera sig i samlingarna. Münter framkastar då tanken på att man borde tillsätta en ung man om visat ett otroligt intresse för bl.a. numismatik, dvs. mynthistoria. Denne var visserligen "amatör" och hade ingen universitetsbakgrund men, som Münter fastslog " det gör inget var man fått sin kunskap från, det viktiga är att man har den". Thomsen, för mannen ifråga var givetvis han, fick platsen som sekreterare och ansvarig för skötseln av den arkeologiska samlingen. Nyerup lär ha yttrat att "maken till honom för en sådan post finns inte i sju kungariken". Det var således ingen tvekan om att Thomsen hade en gott rykte i samlarkretsar. Eftersom han inte var boklärd utgick ingen lön och givetvis fick inte "amatören" ha rösträtt i kommissionen. Detta betydde nu intet. Det var ju inte någon fattig man som valts till sekreterare. Med en insats av en arbetsdag per vecka kastade sig ivrigt den 28-årige dansken över sitt nya arbete.
Vad mötte honom egentligen när han steg in på kyrkoloftet? I en egenhändigt avfattad berättelse framgår röran. Överallt de arkeologiska föremålen som låg: "i damm, planlös oordning, gömda i lådor, korgar, tygbitar, papper; var det hela mig ett kaos ... och ingen tog sig längre på allvar av samlingen." Thomsens bristande kunskaper i vetenskaplig litteratur i samverkan med hans sinne för ordning, gjorde att han organiserade uppordnandet av samlingen helt efter eget huvud. Det system som praktiserades i familjeföretagets varulager omsattes nu också på de arkeologiska föremålen. Alla fynden packades upp, undersöktes omsorgsfullt och klassificerades, dvs. sorterades i olika grupper. Idag är detta systematiserande av ett forskningsmaterial en självklarhet men i början av 1800-talet var arbetet revolutionerande. Thomsens stora problem låg i vilka grupper han skulle samla sitt material. I ett brev till historieprofessorn J. H. Schröder 1818 redovisade han vilken väg som valts. Samlingarna hade delats upp i tre historiska faser med hednatiden som den äldsta. Denna fas var i sin tur uppdelad i en mängd underavdelningar, som 1: verktyg och vapen i sten, 2: metall- och kopparvapen och krigsutrustning som t.ex. bronslurar(!), 3: järnföremål, 4: hushållsföremål, 5: prydnadsföremål, 6: kultföremål, 7: gravurnor och 8: övriga föremål.
Thomsen hade som sina tre första grupper valt material av sten, brons och järn. Han var dock ännu inte på det klara med att dessa grupper också representerade en tidslinje, från äldre till nyare tid. Grupperingarna var från början endast ett praktiskt sorteringssätt som åskådliggjordes i den permanenta utställningen. 1819 kunde Köpenhamnsborna för första gången vandra uppför snigelgången i Rundetaarn för att besöka det nya museet på kyrkovinden. I tre rum hade den unge museiföreståndaren placerat sten, brons respektive järnföremål, världens första museum med dessa senare så klassiska tidsåldrar redovisade. Museet blev en stor succé redan från starten. Dess föreståndare blev av kungen utnämnd till kancelliråd.
Tankar på att de olika materialgrupperna sten, brons och järn faktiskt också representerade olika tider var dock inte helt ny. Den framfördes redan 1813 av dansken Vedel-Simonsen. Han hade i förbigående noterat i en skrift att "Oldskandinaviernas vapen och husgeråd var således först av sten och trä, senare lärde de sig bearbeta kopparn och som det verkar sist järnet." Genom sitt museum blev dock Thomsen den som först marknadsförde forntiden till en bredare publik. Museets uppställningar blev vägledande för andra institutioner. När t.ex. Lunds Historiska museum i början av 1830-talet fick nya lokaler på universitetsbibliotekets vind, heter det om samlingarna att dessa ställts upp "efter samma plan som blivit följd i den stora antikvitetssamlingen i Köpenhamn."
Även om Thomsen vid öppnandet av sitt arkeologiska museum inte var medveten om det hade han genom sitt sätt att studera, beskriva och inordna de förhistoriska föremålen lagt grunden till den moderna arkeologin. Borta var den tidigare vetenskapsgren som genom fantasifulla rekonstruktioner försökt binda samman bevarade historiska källskrifters legender med existerande fornlämningar och fornfynd. Thomsen skriver själv till en svensk kollega: "För de som har fått sin kunskap och sin hela lärdom enbart från böcker har jag ingen sympati. ... Låt oss därför, min vän, fortsätta köpa böcker och läsa dem noga men aldrig underlåta oss att se med våra egna ögon." 1836 kom den lilla skriften "Ledetraad til Nordisk Oldkyndighed". Boken blev Thomsens definitiva fastläggande av de tre förhistoriska perioderna sten-, brons- och järnålder.
Den danske museiföreståndaren fick givetvis många vänner runt om i Skandinavien. I Lund fanns t.ex. den unge studenten Hylander som han 1817 träffat vid ett besök i Skåne. I den skånska lärdomsstaden inskrevs också senare Bror Emil Hildebrand. Han fick i uppdrag att fortsätta det numismatiska arbete som den tidigt avlidne Hylander påbörjat. Kontakter etablerades med Köpenhamn och den 22 juni 1830 stod den blivande svenske riksantikvarien, studenten Hildebrand framför Thomsen. Nu följde en hektisk sommar. Varje morgon klockan sex skulle Hildebrand inställa sig hemma hos Thomsen för studier av hans myntsamling, lärda samtal och flitigt användande av det stora biblioteket. Åtskillig tid gick också åt för att studera samlingarna på kyrkloftet och en sann vänskap inleddes som kom att vara livet ut.
Hildebrands Köpenhamnsresa gav genast resultat. Det historiska museets samlingar i Lund uppordnades och utställdes enligt direkt förebild av det danska klassificeringssystemet. Thomsen hoppades också att den unge svenske studenten skulle bege sig till Stockholm för att där bygga upp ett liknande museum som det i Köpenhamn. 1833 får Hildebrand anställning på "Kungl Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien". Thomsen hade själv rekommenderat honom till tjänsten. Fyra år senare blir Bror Emil Hildebrand svensk riksantikvarie. Med en oerhörd arbetstakt börjar den nye riksantikvarien bygga upp ett svenskt fornsaksmuseum och 1844 kan grundstommen till "Statens historiska museum" öppna, inrett vid Skeppsbron i det Ridderstolpeska huset. Givetvis var samlingarna arrangerade enligt Thomsens treperiodsystem. Strax innan invigningen skrev riksantikvarien till vännen i Köpenhamn och uttryckte oro för vad publiken skulle tycka vid öppningsdagen den 22 oktober. Han hade inte behövt vara orolig. Museets möttes med entusiasm och lokalerna blev med tiden alltför trånga. En överflyttning 1864-65 till Nationalmuseum löste tillfälligt trångboddheten.
Thomsen blev en förgrundsgestalt för den tidens arkeologer, men även för stora namn i den kommande generationen. På sommaren 1857 anlände en fjortonårig stockholmsyngling till Köpenhamn tillsammans med sin far. Fadern, som var hovrättsråd, hade av sin vän Bror Emil Hildebrand fått ett rekommendationsbrev till Thomsen. Den unge Oscar Montelius fick nu för första gången en säkert grundlig introduktion till den nordiska forntiden. Montelius skulle komma att bli banbrytande i vidareutvecklingen av den arkeologiska forskningen. Med uppbyggandet av sitt typologiska system skulle han på ett banbrytande sätt komma att inordna de tre huvudperioderna sten- brons och järnålder i underperioder. Kanske var det mötet med den vänlige gamle dansken som öppnade hans ögon.
Museiföreståndaren var dock i vissa lägen inte helt lätt att tas med. Detta framgår tydligt i relationen med studenten Jens Jacob Worsaae. Denne hade gripits av ett brinnande intresse för arkeologi redan som 12-åring då han börjat att på söndagarna gräva ut gravhögar nära sin hemstad Vejle i Jylland. 1836 kom han till Köpenhamn och blev snart presenterad för Thomsen. Han blev anställd som oavlönad assistent. Två olika människotyper skulle nu verka under samma tak. Den lugne, försiktige, lite gammalmodige och inte speciellt publicistinställde chefen stod mot den unge, ivrige och äregirige ynglingen med brilliant forskarläggning och som inte drog sig att i skrift komma med både ris och ros om andras forskarresultat. När Worsaae efter ett antal år krävde att få uppbära lön blev Thomsens svar dräpande avvisande. Worsaae lämnade genast museet och sökte sig andra kontakter.
Ödet ville att Worsaae nu kom i gunst hos den blivande Frederik VII. Som nordens förste heltidsanställde yrkesarkeolog fick han anställning som inspektör över Danmarks antikvariska minnesmärken. Frederik VII var själv en hängiven arkeolog och med alla de resurser från bl.a. militären som han hade till sitt förfogande företogs en mängd utgrävningar. Föremålen insändes till museet i Köpenhamn. Worsaae fick också tillfälle till omfattande utomlandsresor och blev faktiskt härigenom en ambassadör för Thomsens treperiodssystem. Thomsen å sin sida underlät inte att ge den kunglige arkeologen sitt stöd. Worsaae gräver t.ex. ut tjocka avlagringarna av ostronskal i nordöstra Jylland och tolkar dessa utifrån gjorda föremålsfynd som rester efter forntida stenåldersmåltider. De funna flintföremålen är emellertid inte slipade varför han vågar påstå att både de och ostronskalen tillhör en äldre period av stenåldern. Worsaae möts härvid av vetenskaplig skepsis från många håll. Thomsen är dock en av de få som inte är sen att godta hans revolutionerande hypotes.
Den danska riksdagen insamlade 1860 medel till en byst av den store museimannen. Vid överlämnandet av gåvan vägrade Thomsen att sätt upp bysten i samlingarna. Istället meddelade han att det var eftervärlden som fick bedöma om och var den hedervärda gåvan skulle uppsättas. När Thomsen avled 1865 dröjde det inte länge förrän bysten placerades på central plats i det museum han så troget tjänat under sin livstid.
@ Sven Rosborn. Utdrag av eller hela denna artikel får dock om källan anges fritt användas och återgivas i icke vinstdrivande publiceringar, i folkbildningens tjänst samt i forskningssammanhang.
 

* Hem

* Vad kan vi göra för dig?

* Ett urval av föredrag från Pilemedia

* Ett urval av forskningsinriktade produktioner

* Böcker från Pilemedia

* Populärvetenskapliga artiklar från Pilemedia

* Filmer från Pilemedia

* Olika personöden genom tiderna

Vår adress:
Pilemedia hb
Sigurdsgatan 11
215 66 Malmö
Kontakt:
Tel: 070 7870600
Mail:
info@pilemedia.se
Christian Jürgensen Thomsen. Foto: Wikipedia